anbi

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Rolerisuit is een ANBI en wil dat graag blijven.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten we aan een aantal nieuwe voorwaarden voldoen. Dat houdt concreet in dat er op de internetsite een aantal gegevens moeten staan die het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector moeten bevorderen, aldus de belastingdienst. Hieronder treft u deze gegevens aan.

Contactgegevens:
Stichting Rolerisuit
Bezoekadres: Bredestraat 4,4823 ZA Breda
Postadres: Postbus 3520, 4800 DM Breda
tel.: 076 5426006
mail: rolerisuit@casema.nl
website: www.rolerisuit.nl

RSIN: 801760628

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018:
voorzitter: J.R.A. Jansen
secretaris: M.J.P. Arnouts
bestuurslid financiën: J.W. van der Horst
bestuurslid algemene zaken: H. Jansen
bestuurslid bussen: A.J. Ruigendijk
bestuurslid PR: T. Butter
bestuurslid externe betrekkingen: M.B.H.J. Dreessen-Smits

Doelstelling:
De Stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om mobiel gehandicapten de gelegenheid te bieden in groepsverband de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje. Met mobiel gehandicapten worden mensen bedoeld, die als gevolg van ziekte of handicap niet (meer) of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen.
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richt Rolerisuit zich specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra's kunnen permitteren.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2019
In het beleidsplan van de Stichting Rolerisuit is aangegeven op welke wijze de doelstelling gerealiseerd kan worden. Rolerisuit bezit momenteel twee grote touringcars en één kleinere bus. Deze drie verkeersmiddelen worden ingezet om vervoer in de vorm van uitstapjes te organiseren voor mobiel beperkte mensen, al dan niet afhankelijk van een rolstoel, die opgenomen zijn in instellingen of tehuizen of nog thuis wonen. Om dit succesvol te kunnen doen werkt Stichting Rolerisuit samen met ruim 100 instellingen, tehuizen en groepen in West- en Middenbrabant. De website van de Stichting Rolerisuit bevat ruim 100 suggesties voor een bestemming van de uitstapjes. Alle chauffeurs zijn vrijwilliger.

Naast het organiseren van vervoer van tot de doelgroep behorende personen organiseert Rolerisuit activiteiten op de door haar van de gemeente Breda gehuurde boerderij aan de Bredestraat in Breda. Het betreft hier Brabantse koffietafels, boeren high tea e.d. Op de boerderij is een fraaie rolstoelvriendelijke tuin met grote vijverpartij. Er zijn ook allerlei dieren te bezichtigen. Ook de boerderijmedewerkers zijn vrijwilliger.

Beloningsbeleid van de instelling
De bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen voor Rolerisuit verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Activiteitenverslag
In 2018 heeft Rolerisuit 407 uitstapjes gerealiseerd. Ten opzichte van het jaar 2017 betekent dit een stijging van 12 ritten. Het aantal vervoerde passagiers steeg met 287. De meest populaire bestemmingen in 2018 waren: Drimmelen (rondvaart), De Beekse Bergen, Winkelcentrum Etten-Leur, De Efteling, Meerseldreef, Intratuin Halsteren, Wiekendael Roosendaal, Blijdorp, Intratuin Breda, Orgelmuseum Hilvarenbeek en Rolerisuit. Van alle ritten gingen er 180 (= 44%) naar een van deze bestemmingen.

Financiële huishouding
Hieronder staat de balans van Stichting Rolerisuit per 31 december 2017.

Stichting Rolererisuit balans per 31 december 2018
ACTIEF
31-12-2018
PASSIEF
31-12-2018
Vaste Activa

Eigen Vermogen

Materiële vaste activa:Transposrtmiddelen
18.150
Stichtingskapitaal
26.371
Financiële vaste activa:Overige vorderingen financiële vaste activa:
-


Vlottende activa

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vorderingen en overlopende activa:

Crediteuren
4.171
Vorderingen op (handels)debiteuren
8.364
Te betalen posten (Bluekens 018)
4.819
Liquide middelen
8.847

Totaal
35.361
Totaal
35.361

(bedragen in euro's)De verkorte staat van baten en lasten van Stichting Rolerisuit per jaarultimo 2018 ziet er als volgt uit:

Baten
Begroting 2018
Realisatie 2018
Verschil
Busvervoer
80.600
93.274
12.674
Boerderij
3.150
3.984
834
Overhead
13.650
19.284
5.634

Subtotaal Baten
97.400
116.543
19.143
Lasten
Begroting 2018
Realisatie 2018
Verschil
Busvervoer
48.555
83.020
34.465
Boerderij
20.450
21.125
675
Personeelskosten
29.200
31.422
2.222
Overhead
3.570
4.933
1.363
Subtotaal Lasten
101.775
140.500
38.725
Exploitatieresultaat incl. afschrijving
-4.375
-23.958
-19.583
Exploitatieresultaat excl. Afschrijving

-7.203

(bedragen in euro's)

2018 is het zevende jaar op rij zonder subsidie van de gemeente Breda. Om het uitvallen hiervan financieel te compenseren heeft Rolerisuit haar tarieven voor de busritten enkele keren moeten aanpassen.

Rolerisuit heeft de beschikking over een communautaire vergunning afgegeven door het KIWA register.