anbi

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Rolerisuit is een ANBI en wil dat graag blijven.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten we aan een aantal nieuwe voorwaarden voldoen. Dat houdt concreet in dat er op de internetsite een aantal gegevens moeten staan die het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector moeten bevorderen, aldus de belastingdienst. Hieronder treft u deze gegevens aan.

Contactgegevens:
Stichting Rolerisuit
Bezoekadres: Bredestraat 4,4823 ZA Breda
Postadres: Postbus 3520, 4800 DM Breda
tel.: 076 5426006
mail: rolerisuit@casema.nl
website: www.rolerisuit.nl

RSIN: 801760628

Bestuurssamenstelling:
voorzitter: J.R.A. Jansen
secretaris: M.J.P. Arnouts
bestuurslid financiën: J.W. van der Horst
bestuurslid personeelszaken: H. Jansen
bestuurslid bussen: A.J. Ruigendijk
bestuurslid relatiebeheer / PR: T. Butter
bestuurslid fondswerving / PR: R.H. Lokhoff

Doelstelling:
De Stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om mobiel gehandicapten de gelegenheid te bieden in groepsverband de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje. Met mobiel gehandicapten worden mensen bedoeld, die als gevolg van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen.
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richt Rolerisuit zich specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra's kunnen permitteren.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2017
In het beleidsplan van de Stichting Rolerisuit is aangegeven op welke wijze de doelstelling gerealiseerd kan worden. Rolerisuit bezit drie grote touringcars en één kleinere bus. Deze vier verkeersmiddelen worden ingezet om vervoer in de vorm van uitstapjes te organiseren voor mobiel beperkte mensen, al dan niet afhankelijk van een rolstoel, die opgenomen zijn in instellingen of tehuizen of nog thuis wonen. Om dit succesvol te kunnen doen werkt Stichting Rolerisuit samen met ruim 100 instellingen, tehuizen en groepen in West- en Middenbrabant. De website van de Stichting Rolerisuit bevat ruim 100 suggesties voor een bestemming van de uitstapjes. Alle chauffeurs zijn vrijwilliger.

Naast het organiseren van vervoer van tot de doelgroep behorende personen organiseert Rolerisuit activiteiten op de door haar van de gemeente Breda gehuurde boerderij aan de Bredestraat in Breda. Het betreft hier Brabantse koffietafels, boeren high tea e.d. Op de boerderij is een fraaie rolstoelvriendelijke tuin met grote vijverpartij. Er zijn ook allerlei dieren te bezichtigen. Ook de boerderijmedewerkers zijn vrijwilliger.

Beloningsbeleid van de instelling
De bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen voor Rolerisuit verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Activiteitenverslag
In 2016 heeft Rolerisuit 380 uitstapjes gerealiseerd. Ten opzichte van het jaar 2015 betekent dit een daling van 61 ritten. Het aantal vervoerde passagiers daalde eveneens (2016: 8.527 - 2015: 10.038). De meest populaire bestemmingen in 2016 waren: De Beekse Bergen, Drimmelen (o.a. rondvaart Biesbosch), Meerseldreef, winkelcentrum Etten-Leur, boerderij Rolerisuit, Intratuin Halsteren, De Efteling en Orgelmuseum Hilvarenbeek. Deze bestemmingen vormden ruim 33% van het totaal aantal ritten.

Financiële huishouding
Hieronder staat de balans van Stichting Rolerisuit per 31 december 2016.

Stichting Rolererisuit balans per jaarultimo
ACTIEF
2016
PASSIEF
2016
Vaste Activa

Eigen Vermogen

Materiële vaste activa:Transposrtmiddelen
23.500
Stichtingskapitaal
59.155
Financiële vaste activa:Overige vorderingen financiële vaste activa:
6.000


Vlottende activaVorderingen en overlopende activa:

Kortlopende schulden en overlopende passiva:

Vorderingen op (handels)debiteuren
3.410
Crediteuren
2.577
Liquide middelen
28.822

Totaal
61.732
Totaal
61.732

(bedragen in euro's)De verkorte staat van baten en lasten van Stichting Rolerisuit per jaarultimo 2016 ziet er als volgt uit:

Baten
Begroting 2016
Realisatie 2016
Verschil
Busvervoer
100.400
95.486
-4.914
Boerderij
4.150
3.592
-558
Overhead
17.000
10.335
-6.665

Subtotaal Baten
121.550
109.413
-12.137
Lasten
Begroting 2016
Realisatie 2016
Verschil
Busvervoer
70.520
65.660
-4.860
Boerderij
22.200
19.991
-2.209
Personeelskosten
69.300
65.402
-3.898
Overhead
5.750
3.483
-2.267
Subtotaal Lasten
167.770
154.536
-13.234
Exploitatieresultaat incl. Afschrijving
-46.220
-45.123
1.097

(bedragen in euro's)

2016 is het vijfde jaar op rij zonder subsidie van de gemeente Breda. Om het uitvallen hiervan financieel te compenseren heeft Rolerisuit haar tarieven voor de busritten enkele keren moeten aanpassen. Dit en het feit dat ook de instellingen waarvoor Rolerisuit de uitstapjes verzorgt hiervoor aanzienlijk minder budget ter beschikking hebben, leidt in 2016 wederom tot een lagere marge voor Rolerisuit.

Rolerisuit heeft de beschikking over een communautaire vergunning afgegeven door het KIWA register.