anbi

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Rolerisuit is een ANBI en wil dat graag blijven.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten we aan een aantal nieuwe voorwaarden voldoen. Dat houdt concreet in dat er op de internetsite een aantal gegevens moeten staan die het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector moeten bevorderen, aldus de belastingdienst. Hieronder treft u deze gegevens aan.

Contactgegevens:
Stichting Rolerisuit
Bezoekadres: Bredestraat 4,4823 ZA Breda
Postadres: Postbus 3520, 4800 DM Breda
tel.: 076 5426006
mail: rolerisuit@casema.nl
website: www.rolerisuit.nl

RSIN: 801760628

Bestuurssamenstelling:
voorzitter: J.R.A. Jansen
secretaris: M.J.P. Arnouts
bestuurslid financiën: J.W. van der Horst
bestuurslid personeelszaken: H. Jansen
bestuurslid bussen: A.J. Ruigendijk
bestuurslid relatiebeheer / PR: T. Butter
bestuurslid fondswerving / PR: R.H. Lokhoff

Doelstelling:
De Stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om mobiel gehandicapten de gelegenheid te bieden in groepsverband de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje. Met mobiel gehandicapten worden mensen bedoeld, die als gevolg van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen.
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richt Rolerisuit zich specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra's kunnen permitteren.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2018
In het beleidsplan van de Stichting Rolerisuit is aangegeven op welke wijze de doelstelling gerealiseerd kan worden. Rolerisuit bezit drie grote touringcars en één kleinere bus. Deze vier verkeersmiddelen worden ingezet om vervoer in de vorm van uitstapjes te organiseren voor mobiel beperkte mensen, al dan niet afhankelijk van een rolstoel, die opgenomen zijn in instellingen of tehuizen of nog thuis wonen. Om dit succesvol te kunnen doen werkt Stichting Rolerisuit samen met ruim 100 instellingen, tehuizen en groepen in West- en Middenbrabant. De website van de Stichting Rolerisuit bevat ruim 100 suggesties voor een bestemming van de uitstapjes. Alle chauffeurs zijn vrijwilliger.

Naast het organiseren van vervoer van tot de doelgroep behorende personen organiseert Rolerisuit activiteiten op de door haar van de gemeente Breda gehuurde boerderij aan de Bredestraat in Breda. Het betreft hier Brabantse koffietafels, boeren high tea e.d. Op de boerderij is een fraaie rolstoelvriendelijke tuin met grote vijverpartij. Er zijn ook allerlei dieren te bezichtigen. Ook de boerderijmedewerkers zijn vrijwilliger.

Beloningsbeleid van de instelling
De bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen voor Rolerisuit verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Activiteitenverslag
In 2017 heeft Rolerisuit 392 uitstapjes gerealiseerd. Ten opzichte van het jaar 2016 betekent dit een stijging van 12 ritten. Het aantal vervoerde passagiers daalde echter met 440. De meest populaire bestemmingen in 2017 waren: Drimmelen (rondvaart), De Beekse Bergen, Winkelcentrum Etten-Leur, Meerseldreef, De Efteling, Intratuin Halsteren, Orgelmuseum Hilvarenbeek, Hoeve Biestheuvel, Rolerisuit boerderij en tuincentrum Avri Oosteind. Deze bestemmingen vormden 40% van het totaal aantal ritten.

Financiële huishouding
Hieronder staat de balans van Stichting Rolerisuit per 31 december 2017.

Stichting Rolererisuit balans per jaarultimo
ACTIEF
2017
PASSIEF
2017
Vaste Activa

Eigen Vermogen

Materiële vaste activa:Transposrtmiddelen
13.125
Stichtingskapitaal
47.246
Financiële vaste activa:Overige vorderingen financiële vaste activa:
6.000


Vlottende activaVorderingen en overlopende activa:

Kortlopende schulden en overlopende passiva:

Vorderingen op (handels)debiteuren
4.513
Crediteuren
1.616
Liquide middelen
25.224

Totaal
48.862
Totaal
47.862

(bedragen in euro's)De verkorte staat van baten en lasten van Stichting Rolerisuit per jaarultimo 2017 ziet er als volgt uit:

Baten
Begroting 2017
Realisatie 2017
Verschil
Busvervoer
95.600
86.420
-9.180
Boerderij
3.600
3.417
-183
Overhead
10.800
15.051
4.251

Subtotaal Baten
110.000
104.889
-5.111
Lasten
Begroting 2017
Realisatie 2017
Verschil
Busvervoer
67.530
83.037
15.507
Boerderij
20.200
19.956
-244
Personeelskosten
34.900
28.668
-6.231
Overhead
3.600
3.603
3
Subtotaal Lasten
126.230
135.266
9.035
Exploitatieresultaat incl. afschrijving

-16.230

-30.376

Exploitatieresultaat excl. Afschrijving

-2.544

(bedragen in euro's)

2017 is het zesde jaar op rij zonder subsidie van de gemeente Breda. Om het uitvallen hiervan financieel te compenseren heeft Rolerisuit haar tarieven voor de busritten enkele keren moeten aanpassen. Dit en het feit dat ook de instellingen waarvoor Rolerisuit de uitstapjes verzorgt hiervoor aanzienlijk minder budget ter beschikking hebben, leidt in 2017 wederom tot een lagere marge voor Rolerisuit.

Rolerisuit heeft de beschikking over een communautaire vergunning afgegeven door het KIWA register.