Fotostrook2                                          

anbi

ANBI-gegevens website van Rolerisuit

Naam van de instelling
Stichting Rolerisuit

RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8017.60.628

Internetadres
www.rolerisuit.nl

Contactgegevens:
Bezoekadres: Bredestraat 4, 4823 ZA Breda
Telefoon: 076 5426006
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling
De Stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om mobiel gehandicapten in groepsverband de gelegenheid te geven de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje. Met mobiel gehandicapten worden mensen bedoeld, die als gevolg van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen.

Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richt Rolerisuit zich specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra's kunnen permitteren.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2020
In het beleidsplan van de stichting Rolerisuit is aangegeven op welke wijze de doelstelling gerealiseerd kan worden. Rolerisuit bezit op dit moment 3 grote touringcars en een kleinere bus. Deze vier verkeersmiddelen worden ingezet om vervoer in de vorm van uitstapjes van (rolstoel)gebonden burgers, opgenomen in instellingen, tehuizen dan wel thuiswonend te organiseren. Om dit succesvol te kunnen doen werkt Stichting Rolerisuit met ruim 100 instellingen, tehuizen en groepen in NoordBrabant. Alle chauffeurs die in de bussen van Rolerisuit rijden doen dit op basis van vrijwilligerswerk.

Via de website van Stichting Rolerisuit is een lijst aan te vragen met daarin ongeveer 100 suggesties voor een bestemming van de uitstapjes.

Naast het organiseren van vervoer van tot de doelgroepen behorende personen organiseert Rolerisuit activiteiten op de door haar van de gemeente Breda gehuurde boerderij aan de Bredestraat in Breda. Het betreft hier spelletjesmiddagen, bakken van pannenkoeken en high teas. Op de boerderij is een fraaie rolstoelvriendelijke tuin met grote vijverpartij. Er zijn ook allerlei dieren te bezichtigen.

Het Beleidsplan Rolerisuit 2020 is integraal te vinden op de website van Rolerisuit onder de tab “ANBIgegevens”.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Het statutaire bestuur van stichting Rolerisuit bestaat uit:

J.R.A. Jansen, voorzitter
T. Butter, bestuurslid public relations
R. Arnouts, secretaris
H. Jansen, bestuurslid personeel
J.W. van der Horst, bestuurslid financiën
A. Ruigendijk, bestuurslid bussen
M. Dreessen, bestuurslid externe betrekkingen

 

Beloningsbeleid van de instelling
De bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen voor Rolerisuit verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Activiteitenverslag
In 2019 heeft Rolerisuit 415 uitstapjes gerealiseerd. Ten opzichte van het jaar 2018 betekent dit een stijging van 8 ritten. De meest populaire bestemmingen in 2019 waren: Meerseldreef, De Efteling, De Beekse Bergen, Drimmelen (rondvaart Biesbosch), winkelcentrum Etten-Leur, Intratuin Halsteren, Blijdorp Rotterdam, Orgelmuseum Hilvarenbeek, Wiekendael Roosendaal en Intratuin Breda.
Deze bestemmingen vormen meer dan 40% van het totaal aantal ritten.

 

Financiële huishouding
Hieronder is de balans vermeld van Stichting Rolerisuit per 31 december 2019

Balans2019 

Het balanstotaal 2019 ligt aanmerkelijk hoger dan een jaar eerder (balanstotaal 2018: € 32.03). Dit verschil is terug te voeren op de hogere activa (aanschaf touringcar) en op de succesvolle financiële wervingscampagne die geleid heeft tot het hoger bedrag aan liquide middelen per jaar ultimo 2019.

Ook de hogere solvabiliteit in 2019 ten opzichte van 2018 is hieruit te verklaren.

De onderstaande resultatenrekening geeft een zeer positief resultaat weer bij het vergelijken van de gerealiseerde opbrengsten en uitgaven ten opzichte van de begroting 2019. Deze begroting is gemaakt op basis van de realiteit in de jaren 2017 en 2018, gekoppeld aan de verwachting voor het boekjaar 2019. De begroting van 2019 had derhalve een ‘voorzichtig’ karakter.

De hogere dan begrote opbrengst van de bussen wordt enerzijds verklaard door het hogere aantaldagdelen en ritten, anderzijds door de gelukkige omstandigheid dat de kosten (reparatie en onderhoud) aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan de begrote kosten ervoor. Ook de inkomsten uit giften, donaties en sponsoring hebben in grote mate tot het goede resultaat in 2019 geleid. Veel dank gaat dan uit naar al diegenen (personen en instanties) die Stichting Rolerisuit financieel hebben ondersteund. De verkorte staat van baten en lasten van stichting Rolerisuit per jaar ultimo 2019 ziet er als volgt uit:

 

Baten2019


Stichting Rolerisuit Beleidsplan 2020


1. Doelstelling

De Stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om mobiel gehandicapten in groepsverband de gelegenheid te geven de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje. Met mobiel gehandicapten bedoelen we mensen, die als gevolg van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur uit kunnen. We maken hierbij geen onderscheid naar leeftijd, aard van de handicap of de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richten we ons specifiek op mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak weinig extra's kunnen permitteren. De gebruikers van de Rolerisuit-bussen wonen grotendeels in Midden- of West-Brabant. Momenteel werkt Stichting Rolerisuit samen met ruim 100 instellingen, tehuizen en groepen in Midden- en West-Brabant.

2. Activiteiten

1. Vervoer van rolstoel-gebonden burgers, opgenomen in instellingen, tehuizen dan wel thuiswonend. Specifiek richt Rolerisuit zich op gehandicapten met minimale inkomens, waardoor geen extra ruimte beschikbaar is voor sociale activiteiten.

2. Daarnaast organiseert Rolerisuit activiteiten voor de doelgroep op de boerderij: spelletjesmiddagen, bakken van pannenkoeken, highteas, etc. Op de boerderij is een fraaie rolstoelvriendelijke tuin met een grote vijverpartij en er zijn allerlei dieren die door een team van vrijwilligers worden verzorgd.

3. Begeleid door vrijwilligers ontvangt Rolerisuit gedurende het schooljaar minimaal vier stagiaires van mytylschool De Schalm. Deze leerlingen kunnen door hun ontwikkelingsniveau moeilijk stageplaatsen vinden en de boerderij van Rolerisuit biedt hiervoor een uitstekend platform.

4. Rolerisuit biedt jaarlijks in samenwerking met de reclassering Breda taakgestraften mogelijkheden om hun taakstraf op de boerderij uit te voeren. Tenminste twee tot drie taakgestraften zijn wekelijks op de boerderij actief. Door het beeld dat Rolerisuit deze mensen biedt, ontstaat met regelmaat een hoge betrokkenheid die in voorkomende gevallen na voltooiing van de taakstraf tot een vrijwilligersfunctie heeft geleid.

 

3. Doelgroepen / bereiken van de doelgroep

Zoals aangegeven bij Activiteiten bevindt de doelgroep van Rolerisuit zich in tehuizen en instellingen, dan wel in een enkel geval thuiswonend. Rolerisuit bestaat in 2020 33 jaar en geniet een grote naamsbekendheid bij de doelgroep. Via een internetsite wordt met de doelgroep gecommuniceerd over onze mogelijkheden; de afdeling Planning verzorgt de planning en reserveringen van de bussen en de boerderij. De goede naam en faam van Rolerisuit in de regio leidt tot regelmatige berichtgeving in de pers.

4. Organisatie

Rolerisuit heeft een zevenkoppig bestuur met expertise op het terrein van organisatie, PR, financiën, bus techniek en HRM. De dagelijkse gang van zaken is in handen van coördinatoren Bussen/Boerderij. De buschauffeurs en de medewerkers boerderij zijn 100% vrijwilliger, datzelfde geldt overigens voor bestuur en coördinatoren. Rolerisuit heeft de beschikking over een communautaire vergunning afgegeven door het KIWA register.

5. Aantal ritten en aantal passagiers

In 2019 heeft Rolerisuit in totaal 415 ritten verzorgd voor 8.431 personen. De overeenkomstige cijfers voor 2018 zijn 407 ritten en 8.464 personen.

6. Samenwerking

Rolerisuit werkt samen met de instellingen en tehuizen waar de doelgroepen zijn gehuisvest, Breda actief als het gaat om inzet van vrijwilligers, mytylschool De Schalm voor stages, de reclassering Breda voor taakgestraften en een breed scala van instellingen en bedrijven die Rolerisuit in haar activiteiten ondersteunen, waaronder de Gemeente Breda waar Rolerisuit de fraaie boerderij aan de Bredestraat van huurt.